ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :สวัสดิการสมาชิก
วันที่จัดกิจกรรม :10 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :10สิงหาคม 2563 ตัวแทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือโดยพว.อุรา ทิพย์ประจักษ์ และทีมกลุ่มภารกิจการพยาบาล ร.พสวนปรุง มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ พว.อาภาภัทร สุขจันทร์ สมาชิกสมาคมฯ กรณีบ้านประสบอัคคีภัย