Homeกรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

นายกสมาคมพยาบาล ภาคเหนือ 4
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ดร พนิดา เซ็นนันท์
ดร.พนิดา เซ็นนันท์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายั
อุปนายกสมาคมฯ 1
พว นุชรี จันทร์เอี่ยม
นางนุชรี จันทร์เอี่ยม รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลลาพูน
อุปนายกสมาคมฯ 2 ประธานเครือข่ายจังหวัดเขต 1
พว พรธิดา ชื่นบาน
นางพรธิดา ชื่นบาน รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
อุปนายกสมาคมฯ 3 ประธานเครือข่ายจังหวัดเขต 2
พว อมรรัตน์ กุลทิพรรธน์
นางอมรรัตน์ กุลทิพรรธน์ รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
อุปนายกสมาคมฯ 4 ประธานเครือข่ายจังหวัดเขต 3
sjuVmRv2uMC5ViEJL9xnNJWzcSdoE3
นางประภา ราชา รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร
อุปนายกสมาคมฯ 5 ประธานเครือข่ายจังหวัดเขต 4
ดร ชูศักดิ์ ยืนนาน
ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่​
เลขาธิการ
พว ศรีวรรณา วงศ์เจริญ
นางศรีวรรณา วงค์เจริญ ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
รองเลขาธิการ
นางดรุณี ไชยวงศ์
นางดรุณี ไชยวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม๒ โรงพยาบาลนครพิงค์
เหรัญญิก
อาจารย์ ดร รุจาธร อินทรตุล
ดร.รุจาธร อินทรตุล อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยเหรัญญิก
sjuVmRv2uMC5ViEJL9xnNJWzcSdoE3
อาจารย์วาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นายทะเบียน
อาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ
อาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ช่วยนายทะเบียน
sjuVmRv2uMC5ViEJL9xnNJWzcSdoE3
นายศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ จุลสาร
พว ขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา
นางขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ จุลสาร
sjuVmRv2uMC5ViEJL9xnNJWzcSdoE3
ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ายวิชาการ วิจัย วิเทศสัมพันธ์
พว วรางคณา ธุวะคำ
นางวรางคณา ธุวะคำ รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการวิจัย วิเทศสัมพันธ์
sjuVmRv2uMC5ViEJL9xnNJWzcSdoE3
ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการวิจัย วิเทศสัมพันธ์
พูนพิลาศ โรจนสุพจน์
อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ฝ่ายวารสาร
ดร ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
ผศ.ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
ผู้ช่วยฝ่ายวารสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร รุ่งฤดี วงศ์ชุม
ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงศ์ชุม อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยฝ่ายวารสาร
sjuVmRv2uMC5ViEJL9xnNJWzcSdoE3
นางสาวปนัดดา อินทรลาวัณย์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ บริการชุมชน บริการพยาบาล
sjuVmRv2uMC5ViEJL9xnNJWzcSdoE3
นางเรืองศิริ ไกรคง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ บริการชุมชน บริการพยาบาล
พว ดุษฎี พงศ์อุดม
นางสาวดุษฎี พงศ์อุดม หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ บริการชุมชน บริการพยาบาล
พว ชนกพร อุตตะมะ
นางชนกพร อุตตะมะ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์
ฝ่ายสวัสดิการ หารายได้และกิจกรรมพิเศษ
พว กุลดา พฤติวรรธน์
นางกุลดา พฤติวรรธน์ ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ หารายได้และกิจกรรมพิเศษ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 13
  • 626
  • 6,970
  • 10,505
  • 5,121

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.