HomeBlogภาพกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต

ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ได้จัดทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือและกิจกรรมของสมาคม โดยมีกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ รศ.อุบล นิวัติชัย รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีทางศาสนา และ ดร.พนิดา เซ็นนันท์ อุปนายกคนที่ 1 เป็นผู้กล่าวคำอาเศียรวาทถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ ท่านที่ปรึกษา อาจารย์และพี่ๆ อาวุโส ผู้แทนจากสถานการศึกษาทางการพยาบาล โรงพยาบาล องค์กรภาคีเครือข่าย รวมถึงสมาชิกทุกท่านในเขตภาคเหนือที่ได้น้อมใจร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี้ และทอดผ้าป่า ประจำปี 2565

ขออานิสงส์ผลบุญแห่งการทำบุญในครั้งนี้เป็นบารมีปกป้องและคุ้มครองให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 13
  • 626
  • 6,970
  • 10,505
  • 5,121

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.