HomeBlogภาพกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต

ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ได้จัดทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือและกิจกรรมของสมาคม โดยมีกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ รศ.อุบล นิวัติชัย รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีทางศาสนา และ ดร.พนิดา เซ็นนันท์ อุปนายกคนที่ 1 เป็นผู้กล่าวคำอาเศียรวาทถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ ท่านที่ปรึกษา อาจารย์และพี่ๆ อาวุโส ผู้แทนจากสถานการศึกษาทางการพยาบาล โรงพยาบาล องค์กรภาคีเครือข่าย รวมถึงสมาชิกทุกท่านในเขตภาคเหนือที่ได้น้อมใจร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี้ และทอดผ้าป่า ประจำปี 2565

ขออานิสงส์ผลบุญแห่งการทำบุญในครั้งนี้เป็นบารมีปกป้องและคุ้มครองให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 580
  • 7,060
  • 7,159
  • 3,399

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.