HomeBlogภาพกิจกรรมร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ดร.หรรษา เทียนทอง ผศ.ดร.รุจาธร อินทรตุล อาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ และนายศรีทัย สีทิพย์ กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ได้เข้าร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ดร.หรรษา เทียนทอง ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ วางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมเรียนรวม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ตุลาคม 2566

(ขอบพระคุณภาพข่าวจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 14
  • 627
  • 6,971
  • 10,506
  • 5,122

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.