ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
วันที่จัดกิจกรรม :30-31 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด :สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลน่าน จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อให้บุคคลากรทางการพยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลและเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการพยาบาล ให้มีการพัฒนาต่อยอดสู่การวิจัย อพนนำไปสู่ระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพและเพื่อเตรียมผลงานในการนำเสนอของการการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข

Image
Image
Image
Image