Homeนายกฯ อดีตถึงปัจจุบัน

นายกฯ อดีตถึงปัจจุบัน

1
นางสาวศรีวิไล สิงหเนต
วาระ พ.ศ.2504-2506
2
นางเพ็ญ มาร์ติน
วาระ พ.ศ.2507-2508
3
คุณหญิงบรรจง วิทยาศรัยธรรมพิสิฐ
วาระ พ.ศ.2509-2512
4
รศ.เปรียบ ปัณยวณิช
วาระ พ.ศ.2513-2515
5
หม่อมธาดา ขุนศึก-เม็งราย
วาระ พ.ศ.2516-2517,2524
6
นางเขื่อนคำ สิงหเนตร
วาระ พ.ศ.2518-2521
7
นางศิริเลิศ วรรธนะพงษ์
วาระ พ.ศ.2522-2523
8
รศ.ปราณีต สวัสดิรักษา
วาระ พ.ศ.2525-2526,2529-2530
9
ผศ.จรูญศรี รุ่งสุวรรณ
วาระ พ.ศ.2527-2528,2531-2532
10
ผศ.ปฎิพร บุญกล้า
วาระ พ.ศ.2533-2534
11
นางพรรณี พฤกษิกานนท์
วาระ พ.ศ.2535
12
ผศ.สมจิตต์ ภาติกร
วาระ พ.ศ.2536-2537
13
นางจันทิรา ภาวิไล
วาระ พ.ศ.2538-2540,2550-2552
14
รศ.อุบล นิวัติชัย
วาระ พ.ศ.2541-2542,2547-2549
15
รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
วาระ พ.ศ.2543-2546
16
รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท
วาระ พ.ศ.2553-2555
17
รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
วาระ พ.ศ.2556-2558,2559-2561
นายกสมาคมพยาบาล ภาคเหนือ 2
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
วาระ พ.ศ.2562-2564,2565-2567

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 13
  • 626
  • 6,970
  • 10,505
  • 5,121

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.