Homeวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ เป็นสาขาหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งที่จะเป็นตัวแทนวิชาชีพที่มีเอกภาพ ทรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและชี้นำสุขภาพอนามัยของสังคม

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 1
  • 18
  • 1,048
  • 8,238
  • 16,528
  • 8,496

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.