Homeวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ เป็นสาขาหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งที่จะเป็นตัวแทนวิชาชีพที่มีเอกภาพ ทรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและชี้นำสุขภาพอนามัยของสังคม

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 1,049
  • 7,068
  • 13,553
  • 6,724

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.