HomeBlogข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ พยาบาลทุกท่าน
และท่านมีเกียรติ เข้าประชุมวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ:กลยุทธ์และการนำมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์ลงสู่การปฏิบัติ” Uplifting Quality and Nursing Professional Standard: Strategic and Implementation ครั้งที่ 2 เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
เรื่อง การพัฒนาระบบและ กลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติเพื่อ“พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” Our Nurses, Our Future

ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom

สามารถศึกษาและสมัครการประชุมตาม QR code ที่แนบมาด้วยนี้

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 2
  • 40
  • 776
  • 8,080
  • 15,798
  • 8,050

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.