HomeBlogภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบ 51 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำบุญครบรอบ 51 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.พนิดา เซ็นนันท์ อุปนายก 1 และ คุณศรีวรรณา วงค์เจริญ รองเลขาธิการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 51 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ และวาระครบรอบ 63 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 3
  • 554
  • 7,367
  • 9,570
  • 4,609

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.