HomeBlogภาพกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส “วันรำลึกวันก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประจำปี 2566″(ครบรอบ 62 ปี)

ทำบุญเนื่องในโอกาส “วันรำลึกวันก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประจำปี 2566″(ครบรอบ 62 ปี)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้จัดทำบุญเนื่องในโอกาส “วันรำลึกวันก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประจำปี 2566″(ครบรอบ 62 ปี) เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของปูชนียบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ ในอดีต รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาคมฯ สมาชิก และผู้มีเกียรติทุกท่าน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

– เวลา 08.30 น. มีการไหว้ศาลพระภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ ดร.หรรษา เทียนทอง ฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคุณศรีทัย สีทิพย์ ฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ และจุลสาร เป็นผู้แทนในการทำพิธี

– เวลา 09.00 น. ก่อนพิธีสงฆ์ มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนของสมาชิกพยาบาลที่เกษียณอายุงาน โดยผู้รับมอบจากคณะพยาบาล ได้แก่ ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. และ คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับแทน

– เวลา 09.30 น. เริ่มประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี รศ.อุบล นิวัติชัย กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ เป็นประธานเปิดสวิตซ์เทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย รศ.อุดรรัตน์ สงวนศิริธรรม กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ จุดเทียนบาตรน้ำมนต์ และ ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ถวายขันศีล

ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากตัวแทนของหน่วยงาน เข้าร่วมได้แก่ คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คุณสุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และสมาชิกฝ่ายการพยาบาล อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ และสมาชิก จากสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค อาจารยปวีณา ยศสุรินทร์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบราราชชนนี เชียงใหม่ คุณเรืองศิริ ไกรคง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก คุณดรุณี ไชยวงศ์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ได้แก่ ดร.พนิดา เซ็นนันท์ อุปนายก 1 ดร.หรรษา เทียนทอง ฝ่ายวิจัย วิชาการ และวิเทศก์ฺสัมพันธ์ คุณศรีวรรณา วงค์เจริญ รองเลขาธิการ คุณดรุณี ไชยวงศ์ เหรัญญิก คุณขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา และ คุณศรีทัย สีทิพย์ ฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์และ จุลสาร

ขอบุญกุศลที่ได้กระทำในวันนี้อุทิศให้ผู้แก่ล่วงลับไปแล้ว ได้แก่ บูรพาจารย์ และผู้มีคุณูปการต่อสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอส่งผลบุญให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกาย จิตใจแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง เดินทางไปไหนปลอดภัย และมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเทอญ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 1,049
  • 7,068
  • 13,553
  • 6,724

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.