HomeBlogภาพกิจกรรมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลน่าน จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อให้บุคคลากรทางการพยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลและเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการพยาบาล ให้มีการพัฒนาต่อยอดสู่การวิจัย อพนนำไปสู่ระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพและเพื่อเตรียมผลงานในการนำเสนอของการการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 580
  • 7,060
  • 7,159
  • 3,399

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.