HomeBlogภาพกิจกรรมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลน่าน จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อให้บุคคลากรทางการพยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลและเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการพยาบาล ให้มีการพัฒนาต่อยอดสู่การวิจัย อพนนำไปสู่ระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพและเพื่อเตรียมผลงานในการนำเสนอของการการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 13
  • 626
  • 6,970
  • 10,505
  • 5,121

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.