HomeBlogภาพกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

ประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ (Uplifting Quality and Nursing Professional Standard” ครั้งที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติเพื่อ “พยาบาลของเรา อนาคตของเรา” Our Nurses Our Future โดยมี ดร.ปิ่นเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับโดย อ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

การประชุมจัดแบบ Hybrid ทั้งระบบ Onsite และ Online โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ นายกสมาคมบริหารการพยาบาล และ ดร.หรรษา เทียนทอง กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

การประชุมครั้งจัดขึั้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับผู้อบรม On site เกี่ยวกับระบนิเทศทางคลินิคที่มีประสิทธิภาพ ระบบกลไกลและการขับเคลื่อนจริยธรรมทางการพยาบาลที่ยั่งยืน และระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแนวทางใหม่

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 1
  • 0
  • 1,004
  • 8,215
  • 16,528
  • 8,496

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.