HomeBlogภาพกิจกรรมร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17

ร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และ รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย กรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้เข้าร่่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด”

(Toward metaverse: Nursing system post pandemic in aging society) วันที่ 4-7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญ อาทิ พิธีกรประจำวัน กรรมการด้านวิชาการช่วยแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมในด้านการเข้าระบบ Metaverse และระบบ zoom เป็นต้น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 4
  • 491
  • 6,435
  • 12,101
  • 5,973

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.