HomeBlogภาพกิจกรรมร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าและมอบทุนการศึกษา

ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าและมอบทุนการศึกษา

คุณศรีวรรณา วงค์เจริญ อุปนายก1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตรและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัสประจำปี2562และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ในปีนี้นักศึกษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับทุน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 1,049
  • 7,068
  • 13,553
  • 6,724

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.