HomeBlogภาพกิจกรรมร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าและมอบทุนการศึกษา

ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าและมอบทุนการศึกษา

คุณศรีวรรณา วงค์เจริญ อุปนายก1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตรและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัสประจำปี2562และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ในปีนี้นักศึกษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับทุน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 580
  • 7,060
  • 7,159
  • 3,399

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.