HomeBlogภาพกิจกรรมเยี่ยมโรงพยาบาลพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

เยี่ยมโรงพยาบาลพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ รศ.อุบล นิวัติชัย กรรมการอำนวยการสมาคมฯ กิติมศักดิ์ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการอำนวยการสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีอาจารย์พิพัฒน์ พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ และเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียน

นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีการอบรมแกนนำนักเรียน เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ” (Basic CPR and AED) นำโดย อ.ดร.กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

นอกจากนี้แล้ว ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ได้ร่วมประชุมวิชาการ และให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ““พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตรากำลัง ค่าบริการ และรหัสกิจกรรมการพยาบาล” ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 1,049
  • 7,068
  • 13,553
  • 6,724

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.